Menu
0
Gratis Stalen
Uitgebreid Gamma
Uniek Assortiment

Privacy Policy

DEFINITIES

In deze Privacy Policy worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Kurk & Kurk BV: de besloten vennootschap Kurk & Kurk, met zetel te Paddenhoek 2, 9000 Gent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het nummer [0764.480.556];

Kurk & Kurk BV wordt hierna ook aangeduid als “wij” of “ons” of “onze”;

Contactgegevens:

Adres: Paddenhoek 2, 9000 Gent (België)

Whatsapp: +3197005033998

E-mail:[email protected]

 • Website: onze website, met inbegrip van onze webshop, www.kurkkurk.nl

 • GDPR-wetgeving: de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018;

 • Privacy Policy: onderhavige policy;

 • Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, en waarnaar wij in deze Privacy Policy verwijzen (zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, …);

 • Gebruikers: iedereen die onze Website bezoekt en/of een beroep heeft gedaan op onze dienstverlening en producten en/of contact heeft (gehad) met ons in verband met onze Website en/of dienstverlening en producten, waarvan wij de Persoonsgegevens (laten) verwerken en die onderworpen zijn aan deze Privacy Policy, waaronder bezoekers en (potentiële) klanten;

 • Een Gebruiker wordt hierna ook aangeduid als “u” of “uw”.

ALGEMEEN

Wij geven veel om de bescherming van uw privacy. Daarom stellen wij een aantal duurzame principes vast en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen, e.d., te voorkomen, zullen wij ons houden aan alle toepasselijke GDPR-wetgeving en zullen wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. De beginselen en maatregelen die wij toepassen, zijn opgenomen in deze Privacy Policy. 

Deze Privacy Policy geldt voor onze Website en de dienstverlening en producten die wij aanbieden (hierna worden onze Website, dienstverlening en producten gezamenlijk aangeduid als onze “Diensten”).   

Deze Privacy Policy geeft ons algemene beleid weer op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming waarbij wij als “verwerkingsverantwoordelijke” optreden in de zin van de GDPR-wetgeving. Het doel ervan is om u meer inzicht te geven in de verwerking en bescherming van uw Persoonsgegevens, zoals welke Persoonsgegevens wij over u als Gebruiker kunnen verzamelen, wat wij met uw Persoonsgegevens kunnen doen en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken, op welke rechtsgrond wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, met wie wij uw Persoonsgegevens kunnen delen, hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen, hoe lang wij uw Persoonsgegevens kunnen bewaren, wat uw rechten zijn, hoe u deze rechten kunt doen gelden, e.d..  

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Kurk & Kurk BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die u met ons deelt in verband met onze Diensten zoals beschreven in deze Privacy Policy. 

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens (laten) verwerken, kunt u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG).

U kunt contact opnemen:

 1. per post: Paddenhoek 2, 9000 Gent (België)
 2. telefonisch:+3197005033998
 3. per e-mail:[email protected]

In het Engels is dit de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen. 

GEGEVENSVERWERKING:  

 • Algemeen
  • Deze Privacy Policy is van toepassing op alle Persoonsgegevens die wij van Gebruikers (laten) verwerken in verband met onze Diensten (Wij kunnen uw Persoonsgegevens zelf verwerken, dan wel laten verwerken, zie hierna artikel 5.2, hierna spreken wij ter vereenvoudiging in beide gevallen over “verwerken” of “verwerking”). Hieronder vallen de Persoonsgegevens die (i) online worden verzameld via de Website (zoals door een bezoek aan de Website, de aanmaak van een account of het invullen van bepaalde gegevens, contactname klantenservice, e.d.) en/of via e-mail, en (ii) offline worden verzameld via (telefoon)gesprekken, briefwisseling, de klantenservice, en onze medewerkers. 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens ook ontvangen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Onze Website maakt ook gebruik van cookies die Persoonsgegevens kunnen verzamelen.  In dat verband kunt u ook onze Cookie Policy nalezen.

  • Deze Privacy Policy is ook van toepassing op aanbiedingen en advertenties van onze Diensten die wij zelf of derden namens ons kunnen vertonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van gebruikersinformatie van deze website. Deze websites, platformen en applicaties van derden hebben ook hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen en algemene voorwaarden. Wij raden u dan ook aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek aan de websites, platformen en applicaties van derden. 

  • Rechtsgronden - Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze contractuele afspraken met u, zoals bij de aankoop van onze Diensten (artikel 6.1. (b) GDPR). Dit is het geval voor bestellingen, leveringen, retours, reparaties, inruilen, contact met onze klantenservice, e.d..

Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.4. (f) GDPR). Dit is het geval voor klantentevredenheidsonderzoeken, reviews, contacten met onze klantenservice, bezoeken van de Website, de aanmaak van een account, nieuwsbrieven, e-mails e.d..

Tenslotte kunnen wij uw Persoonsgegevens ook verwerken die noodzakelijk zijn voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen (artikel 6.3. (c) GDPR) (bij vermoeden van fraude, e.d.) en waarvoor u zelf de toestemming hebt gegeven (artikel 6.1. (a) GDPR) (bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, e.d.).

  • Doeleinden – Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (zonder beperking):
   • voor de behartiging van uw belangen als klant; 
   • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;   
   • voor een goede technische werking en personalisering van de Website; 
   • beheer van verzoeken om informatie; 
   • het verrichten van statistisch onderzoek en analyses; 
   • de levering van onze Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, facturering, klantenrelatiebeheer; 
   • u te informeren over wijzigingen in onze Diensten; 
   • om uw vragen te kunnen beantwoorden; 
   • het verzenden van onze mailings, nieuwsbrieven en (eventuele) reclameboodschappen. 
   • voor promotie- of marketingdoeleinden; 
   • wettelijk verplichtingen (zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale aangelegenheden, naleving van de witwaswetgeving, e.d.);
   • het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens door middel van cookies (zie onze Cookie Policy), bedoeld om individuele voorkeuren, vragen en klachten vast te leggen en te gebruiken om met de klant te communiceren en pagina's voor toekomstige bezoeken aan de website te personaliseren. 

  • Deze Privacy Policy maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.
 • Welke Persoonsgegevens worden verwerkt 

Wij verwerken voornamelijk uw Persoonsgegevens in de context van de (online)  verkoop van onze Diensten en marketing van onze Diensten.

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens van u verwerken:

  • Algemeen

Wij kunnen alle informatie en gegevens van welke aard dan ook verwerken, zowel online als offline (zoals uiteengezet in Art. 4.1, a,), verstrekt door u als Gebruiker, voor zover nuttig, met inbegrip van (zonder beperking):

(i) voor- en achternaam, (ii) adresgegevens, (iii) telefoonnummer, (iv) e-mailadres, (v) andere persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, (vi) uw interesses in marketing en communicatie die ons in staat stellen u gericht te informeren over onze producten en diensten en over ontwikkelingen en vernieuwingen, vii) locatiegegevens, viii) IP-adres, ix) informatie over uw activiteiten, x) gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites, xi) betalingsgegevens, xii) geo-locatiegegevens.

Behoudens de Persoonsgegevens die hierna worden beschreven, zullen geen andere Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met onze Diensten.

De voormelde Persoonsgegevens kunnen wel zonder uw toestemming worden verwerkt indien dit door ons noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Wij vragen niet naar specifieke gevoelige Persoonsgegevens met betrekking tot het ras of de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, tenzij dit bij wet verplicht zou zijn.  

De Persoonsgegevens die wij over u verwerken om onze bestanden te controleren en/of aan te vullen worden ofwel (i) rechtstreeks door u verstrekt, ofwel (ii) ontleend aan bepaalde (openbare) bronnen, waaronder databanken van officiële instanties, kredietinformatiebureaus en andere databanken die door derden openbaar toegankelijk worden gemaakt. Dit te allen tijde in overeenstemming met de GDPR. 

  • Gebruik

Wij kunnen alle gegevens over u gebruiken van onze Website.

Uw gebruiksgegevens kunnen bestaan uit (zonder beperking) uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, paginaweergaven, website-navigatiepaden, informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik.

Wij kunnen deze gebruiksgegevens verwerken om de inhoud van onze Website te leveren, de functionaliteit van onze systemen te waarborgen en het gebruik van onze Website te analyseren teneinde onze Website te bewaken, met name op fouten en het voorkomen van pogingen tot hacking, en (voortdurend) te optimaliseren. 

We doen dit op basis van uw toestemming en/of op grond van onze legitieme belangen, namelijk het weergeven, bewaken en verbeteren van onze Website.  

  • Account

Wij kunnen alle gegevens uit uw account verwerken. 

Uw accountgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens met betrekking tot uw persoon en uw individuele belangen, en kunnen bestaan uit (zonder beperking) uw voor- en achternaam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), geboortedatum, betaalgegevens, bezorgadres, gekozen afleveropties, opgegeven interesses (m.n. uw verlanglijstje), bestelgeschiedenis, taal-, e-mail- en personalisatievoorkeuren.

Wij kunnen uw accountgegevens verwerken voor het beheer van uw account op onze Website met het oog op het gebruik van onze Website, het aanbieden van onze Diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze Website, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u.

Daarnaast maken uw accountgegevens het voor u mogelijk om gebruik te maken van onze Website en laten deze het ons toe om uw gebruik te controleren.

Tenslotte kunnen uw accountgegevens het toezenden van direct marketing mogelijk maken.

We doen dit op basis van uw toestemming, ons legitiem belang om de juiste administratie van onze Website te verzorgen en voor de uitvoering van onze contractuele afspraken met u. 

  • Klantencontact en correspondentie

Wij kunnen alle gegevens verwerken die vervat zijn in of betrekking hebben op uw   klantencontact met ons en de correspondentie die u met ons voert. 

Uw klantencontact- en correspondentiegegevens kunnen bestaan uit (zonder beperking) uw voor- en achternaam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), en/of informatie die wordt uitgewisseld tijdens onze onderlinge correspondentie.

Wij kunnen uw klantencontact- en correspondentiegegevens verwerken om de relaties met u als klant te beheren, met u te communiceren en u direct marketing toe te zenden.

We doen dit op basis van uw toestemming en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze klantenrelaties. 

  • Contactformulier

Wij kunnen alle gegevens verwerken die u invoert in contactformulieren op onze Website. 

De contactformuliergegevens kunnen bestaan uit (zonder beperking) uw voor- en achternaam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), en/of informatie die wordt uitgewisseld in het contactformulier. Informatie die nodig is om de gewenste bewerking uit te voeren wordt aangeduid met een asterisk '*'. 

Wij kunnen de informatie verstrekt via de contactformulieren verwerken voor het betreffende beoogde doel. 

Wij doen dit op basis van uw toestemming.  

  • Bestellingen

Wij kunnen alle gegevens verwerken met betrekking tot (een) bestelling(en) die u bij ons en/of via onze Website (hebt) (ge)plaatst. 

Uw bestellinggegevens kunnen bestaan uit (zonder beperking) uw voor- en achternaam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), betaalgegevens en bezorgadres.

Wij kunnen uw bestellingsgegevens verwerken om u op de hoogte te houden over uw bestelling, het bezorgen van de geplaatste bestellingen, voor eventuele retours of reparaties en het bijhouden van een goede administratie van de bestellingen.

Wij doen dit op basis van de uitvoering van een contract die u met ons hebt afgesloten en onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze Diensten. 

  • Nieuwsbrieven & direct marketing

Wij kunnen alle gegevens verwerken die u ons verstrekt om u in te schrijven op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven.

Deze gegevens kunnen bestaan uit (zonder beperking) uw voor- en achternaam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Wij kunnen deze gegevens verwerken met het oog op het toezenden van direct marketing, relevante kennisgevingen, nieuwsbrieven, acties en promoties.

Wij doen dit op basis van uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst die u met ons hebt afgesloten en/of het op uw verzoek nemen van maatregelen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. 

  • Cookies

Wij kunnen alle gegevens verwerken die vervat zijn in de cookies die wij plaatsen op onze Website.

Cookies zijn tekstuele informatie die via uw webbrowser op uw harde schijf worden opgeslagen. Als u de Website opnieuw bezoekt die de cookie aan uw browser heeft doorgegeven, wordt u hier herkend en individueel aangesproken.

De cookies op onze Website zorgen ervoor dat deze naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

In dat verband kunt u ook onze Cookie Policy nalezen. 

MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD  

 • Algemeen

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen met derden delen indien (i) dit noodzakelijk is in verband met onze Diensten, (ii) dit noodzakelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke verplichtingen, of (iii) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons afsloot.

Wij houden onze technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen actueel, met name om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen risico's tijdens de gegevensoverdracht. Deze maatregelen worden aangepast in overeenstemming met (i) de huidige stand van de techniek, (ii) de noodzaak om de betreffende Persoonsgegevens te beschermen, en (iii) de risico's voor uw rechten en vrijheden. In het algemeen worden uw gegevens verwerkt in de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein). Indien, in uitzonderlijke gevallen, uw gegevens ook worden verwerkt in landen die buiten de EER (deze staan bekend als "derde landen"), zal dit plaatsvinden voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of indien dit noodzakelijk is om ons staat te stellen onze Diensten aan u te verlenen, of indien dit bij wet is bepaald. Bovendien zullen uw Persoonsgegevens alleen in derde landen worden verwerkt voor zover bepaalde maatregelen zijn genomen om te waarborgen dat daar een redelijk niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv. besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid of "passende garanties"). 

 • Verwerkers

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die op onze vraag of in onze naam gegevens verwerken binnen de wettelijke parameters van de GDPR-wetgeving. In dit geval blijven wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw Persoonsgegevens (d.w.z. als “verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking). Wij hebben wettelijke, technische en organisatorische maatregelen genomen, naast de uitvoering van regelmatige controles, om ervoor te zorgen dat de verwerkers voldoen aan de bepalingen van de wetten inzake GDPR-wetgeving.

Wij kunnen opdracht geven aan de volgende verwerkers: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners, klantenservice, marketingpartners… 

Wij zullen met de verwerkers, in voorkomend geval, een schriftelijke overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw Persoonsgegevens worden gewaarborgd door de betrokken verwerker.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken om u namens ons diensten te leveren, tenzij zij zelf verantwoordelijke zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw Persoonsgegevens. Bepaalde cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze Website verzamelen. Hierover leest u meer in onze Cookie Policy en het privacy beleid van de betrokken partijen. 

We doen onder meer een beroep op: 

  • Lightspeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze Diensten aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw Persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden daarbij geen Persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

  • MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze Website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  • Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel op de Website maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw Persoonsgegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  • Bpost en DPD 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Zij gebruiken deze Persoonsgegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost of DPD onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

 • Derden – Partners

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan partners die onder hun eigen verantwoordelijkheid diensten aan u leveren. Dit kan enkel wanneer u ons vraagt om diensten van deze partners te leveren, of wanneer wij de partner inschakelen in een situatie waarin wij dit wettelijke mogen doen, zoals voor de uitvoering van een contract die u met ons hebt afgesloten. 

 • Wettelijke verplichting

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde Persoonsgegevens aan overheidsinstanties te verstrekken indien daarom wordt verzocht.
 

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAAN?

Wij slaan uw Persoonsgegevens op in verschillende databases. In principe slaan wij uw Persoonsgegevens op binnen de EER. Het kan echter voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven of opgeslagen bij derde landen. In dat geval zorgen wij ervoor dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier en uw privacy op een passende manier beschermd blijft.


BEVEILIGING VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij handhaven actuele technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw  Persoonsgegevens te waarborgen en om het verlies, het misbruik of de wijzigingen van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast aan de huidige stand van de techniek, de noodzaak om de Persoonsgegevens in kwestie te beschermen, en de risico’s voor uw rechten en vrijheden. 

Daarnaast is de toegang tot uw Persoonsgegevens beperkt om ongeoorloofde toegang, wijzing of misbruik te voorkomen. De systemen waarin de Persoonsgegevens worden opgeslagen zijn daarom alleen toegankelijk voor onze werknemers op basis van het principe van volstrekte noodzakelijkheid.

Mochten uw Persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op informatiebeveiliging, dan zullen wij onmiddellijk actie ondernemen en trachten de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren. Indien nodig zullen wij u hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Indien wij in individuele gevallen van deze procedures gebruik maakt, zal zij u hierover apart informeren, mits dit wettelijk is voorgeschreven.
 

BEWAARTERMIJNEN

Tenzij anders beschreven in deze Privacy Policy, worden uw Persoonsgegevens gewist zodra zij het toepasselijke, gespecifieerde doel hebben bereikt en er geen bewaarverplichtingen zijn die het wissen ervan verhinderen (fiscale verplichtingen, financiële verplichtingen, e.d.). Wij bewaren uw Persoonsgegevens m.a.w. niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw Persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden routinematig gewist na het verstrijken van de bewaartermijn, mits zij niet nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst, en er geen andere bestaande rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is.

UW RECHTEN BIJ VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als Gebruiker hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke uw rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw Persoonsgegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Daarnaast kunnen wij bij onduidelijke verzoeken aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft overigens te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw Persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U hebt de volgende rechten: 

 • Recht op informatie

U hebt recht op een begrijpelijke en transparantie uitleg over hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze Privacy Policy hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan. (Artikel 13 en 14 GDPR) 

 • Recht op inzage

U hebt het recht om inzage van ons te vragen in de Persoonsgegevens die wij over u hebben, alsook informatie van ons te vragen over de categorieën van Persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, de eventuele ontvangers van de Persoonsgegevens, de beoogde bewaartermijn, … (zie Art. 15 GDPR)

U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons per mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.  

 • Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten aanpassen als deze onjuist of verouderd zijn en/of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. (zie Art. 16 GDPR)

U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons per mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. (zie Art. 18 GDPR)

U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons per mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

In bepaalde gevallen hebt u het recht om het wissen van uw Persoonsgegevens te vragen, met name voor zover de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of indien ze onrechtmatige worden verwerkt of indien u uw toestemming intrekt overeenkomstig punt i) hierna of indien u uw bezwaar hebt kenbaar gemaakt overeenkomstig punt g) hierna. (zie Art. 17 GDPR) 

Hiervoor kunt u een verzoek met die strekking doen aan ons per mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.  

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gangbaar machineleesbaar formaat en om deze, indien van toepassing, aan anderen door te geven. (zie Art. 20 GDPR). 

U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons per mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.  

 • Recht van bezwaar 

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door of in opdracht van ons om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. (zie Art. 21 (1) GDPR)

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. (zie Art. 22 GDPR)

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via mail. 

 • Recht om uw toestemming in te trekken.

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens de toestemming is, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. (zie Art. 7(3) GDPR) Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voor de herroeping.

U dient er wel rekening mee te houden dat wij mogelijk niet verplicht zijn om aan elk verzoek om toegang, correctie, verwijdering, overdracht, … te voldoen. Dit vanwege onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaring, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Wij wijzen u erop dat u, in geval van conflict met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, contact kan opnemen met of een klacht kan indienen bij ons. 

Bovendien hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer u vindt dat de Persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. Dat kan in België bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

[email protected]

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 WIJZINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht onze Privacy Policy te wijzigen door de bijgewerkte versie op onze Website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zullen wij de datum van de “laatste update” boven aan deze verklaring aanpassen. Als de  nieuwe Privacy Policy gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Wij vragen uiteraard uw toestemming indien dit nodig zou zijn.Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis