Menu
0
Gratis Stalen
Uitgebreid Gamma
Uniek Assortiment

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • Onder “Kurk & Kurk BV” wordt het bedrijf “Kurk & Kurk BV, met zetel te Paddenhoek 2, 9000 Gent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het nummer [0764.480.556] ” en/of “kurkkurk.nl” verstaan.
 • Onder “klant” wordt de toekomstige en/of huidige klant van Kurk & Kurk BV verstaan, die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit. 

Artikel 2: Identiteit

Kurk & Kurk BV 
Paddenhoek 2, 
9000 Gent
België

Ondernemingsnummer: [0764.480.556]
Btw-nummer: [BE0764.480.556]

RPR/RPM: Gent, afdeling Gent
Whatsapp: +3197005033998
E-mail:[email protected]

Artikel 3: Algemeen

De webshop van Kurk & Kurk BV biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Hiervoor zijn de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kurk & Kurk BV aan de klant, alle bestellingen die door de klant geplaatst worden op de webshop van Kurk & Kurk BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kurk & Kurk BV en de klant. 

Door het plaatsen van een bestelling en het ontvangen van een elektronische orderbevestiging, wordt er een overeenkomst gesloten tussen de klant en Kurk & Kurk BV. Door het tot stand komen van deze overeenkomst, middels de procedure zoals deze is omschreven in deze algemene voorwaarden (artikel 6 en artikel 7), accepteert de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord tussen Kurk & Kurk BV en de klant.

De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website. Bovendien worden deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld van de klant voordat de overeenkomst tussen Kurk & Kurk BV en de klant wordt gesloten en worden de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling samen met de elektronische orderbevestiging of ten laatste bij levering een kopie van de deze algemene voorwaarden bezorgd in een formaat dat de klant kan opslaan of afdrukken.    

Alle rechten en aanspraken worden ook bedongen ten behoeve van de ingeschakelde tussenpersonen en derden van Kurk & Kurk BV. 

Kurk & Kurk BV behoudt te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Als de algemene voorwaarden gewijzigd worden, dan brengt Kurk & Kurk BV u daarvan schriftelijk per e-mail op de hoogte.

Dit document is de eerste versie van de algemene voorwaarden en dateert van 13 mei 2021.

Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in deze algemene voorwaarden, is een verder gebruik van, dan wel bestelling via de webshop onmogelijk. 

Artikel 4: Aanbod 

Het aanbod van Kurk & Kurk BV bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. Kurk & Kurk BV doet er dan ook alles aan om dit zo juist en correct mogelijk te doen. Toch kan er soms eens een fout insluipen. Zo kan de aangeboden informatie materiële fouten bevatten, onvolledig zijn of niet bijgewerkt zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Kurk & Kurk BV niet. 

Artikel 5: Prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw en excl. behandel- en verzendkosten.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijziging als gevolg van verandering in btw-tarieven.

Artikel 6: Bestelling

Zoals in artikel 3 beschreven, wordt er een definitieve overeenkomst gesloten zodra een klant een bestelling plaatst en een elektronische orderbevestiging ontvangt. De administratie van Kurk & Kurk BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Kurk & Kurk BV verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kurk & Kurk BV verrichte leveringen. Elektronisch communicatie kan dusdanig als bewijs dienen. De klant erkent dit, door het accepteren van de algemene voorwaarden. 

De bestelling vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

 • algemene gegevens: een omschrijving, het aantal en de prijs van het gekochte  product
 • klantgegevens: de naam- en voornaam, het woonadres, het leveringsadres, het factuuradres, het e-mailadres en het telefoonnummer

Artikel 7: Betalingen 

Kurk & Kurk BV hanteert de volgende betaalmethodes:

 • IDEAL
 • Paypal
 • Visa
 • Bankoverschrijving
 • Maestro
 • Bancontact
 • MasterCard
 • Belfius
 • American Express
 • KBC
 • Giropay
 • ING Home Pay

Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te stemmen met een betaling aan ons, kan Kurk & Kurk BV niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling van de klant. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 8: Levering

Kurk & Kurk BV levert enkel in België en Nederland. Indien de klant een leveringsadres in een ander land opgeeft, kan Kurk & Kurk BV de bestelling weigeren.

Kurk & Kurk BV zal de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn bericht. 

Kurk & Kurk BV behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Hiervoor worden doorgaans geen extra kosten voor aangerekend.

De levering gebeurt door extern vervoer op het adres (leveringsadres) vermeld in het bestelformulier. Indien de klant aan Kurk & Kurk BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Kurk & Kurk BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Kurk & Kurk BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud, risico en beschadiging

De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Kurk & Kurk BV verschuldigd is, heeft voldaan. 

Tijdens het transport van de producten voor de klant is het risico voor Kurk & Kurk BV. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Kurk & Kurk BV kunnen worden uitgesloten. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat dus over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk aan Kurk & Kurk BV worden gemeld.

Artikel 10. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden. 

Kurk & Kurk BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld een transport vertraging, een staking, het niet tijdig leveren door de leveranciers, een bedrijfsstoring of een storing in de energie- of materiaalaanvoer. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

Kurk & Kurk BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of behoudens overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dat geval zal de aansprakelijkheid van Kurk & Kurk BV beperkt zijn tot de herstelling van de door de klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zeker schade, met uitsluiting van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens en schade aan derden. 

 Kurk & Kurk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt.

In alle gevallen waarin Kurk & Kurk aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid tegenover de klant beperkt zijn tot de waarde van de bestelde producten. Deze beperking is niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel en overlijden.

Artikel 12. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van reden. Dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het productDeze periode verstrijkt dus 14 kalenderdagen nadat de klant of door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in zijn eigendom krijgt. Bij deelleveringen, begint de herroepingstermijn vanaf de dag van de laatste levering.

Tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de klant zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht zoals hierboven beschreven, mag de klant de bestelling enkel in die mate uitpakken en gebruiken als nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de bestelling vast te stellen en te beoordelen, zoals in een winkel, of de klant de bestelling wenst te behouden. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de bestelling die het gevolg is van een manier van omgaan met de bestelling die verdergaat dan toegestaan in deze paragraaf.

Indien de klant de overeenkomst met Kurk & Kurk BV wil ontbinden, dient de klant Kurk & Kurk BV schriftelijk op de hoogte te stellen voor het verstrijken van de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden, via e-mail of een andere ondubbelzinnige verklaring afgegeven waarin de klant verklaart de overeenkomst te ontbinden. Deze melding dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Bij een melding van herroeping door de klant op elektronische wijze, stuurt Kurk & Kurk BV na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.  

Na overleg tussen Kurk & Kurk BV en de klant, dient de klant het product op eigen kosten terug te sturen naar het overeengekomen retouradres, of te overhandigen aan Kurk & Kurk BV of aan een persoon die door Kurk & Kurk BV gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, dit binnen de 14 kalenderdagen na de melding van retour door de klant. De klant draagt eveneens het risico van verzending. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en/of aankoopbewijs, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en rekening houdend met de redelijke en duidelijke instructies van Kurk & Kurk BV. De klant draagt de directe kosten van het terugzenden, tenzij Kurk & Kurk BV uitdrukkelijk heeft aangegeven de kosten zelf te dragen.

Kurk & Kurk BV heeft het recht om de kosten hiervan in rekening te brengen aan de klant indien de klant zonder toestemming van Kurk & Kurk BV het product verzonden heeft of ongefrankeerd verzonden heeft.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgevoerd worden voor:

 • Maatwerk. Dit zijn volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke klant bestemd zijn. Zo kunnen kurkvloeren en kurkwanden die op maat gemaakt zijn en bijvoorbeeld behandeld zijn met verf of lijm, niet geretourneerd worden. 

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Kurk & Kurk BV heeft herroepen, zal Kurk & Kurk BV deze betalingen binnen 14 kalenderdagen nadat Kurk & Kurk BV het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen of de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt, aan de klant terugbetalen. 

Indien het teruggestuurd product op een of andere manier in waarde is verminderd of niet volledig is (zie artikel 12, lid 2 en lid 4), dan behoudt Kurk & Kurk BV zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen. Kurk & Kurk BV zal de klant hiervan schriftelijk per e-mail op de hoogte brengen. Kurk & Kurk BV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Kurk & Kurk BV kan dus beslissen om slecht eens deel van het terug te betalen bedrag aan de klant te crediteren. 

Indien de klant een gehele bestelling retourneert, dan zal Kurk & Kurk BV de aankoopsom en, desgevallend, de verzendkosten terugbetalen. Indien de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levermethode, zoals express levering of same-day delivery, moet Kurk & Kurk BV de aankoopsom en slechts de goedkoopste standaard levermethode terugbetalen. De bijkomende kosten voor de duurdere methode van verzending hoeft Kurk & Kuk BV niet terug te betalen. 

Indien de klant niet de gehele bestelling retourneert, dan zal Kurk & Kurk BV enkel de aankoopsom terugbetalen. 

Deze terugbetalingen zullen gebeuren met hetzelfde betaalmiddel, waarmee de klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht. Tenzij dit anders wordt afgesproken tussen Kurk & Kurk BV en de klant. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourmelding. Kurk & Kurk BV mag wachten met terugbetalen tot Kurk & Kurk BV het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt. 

Artikel 13: Niet betalen

Alle facturen zullen door de klant worden betaald binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Indien de klant de betalingstermijn overschrijdt, heeft Kurk & Kurk BV het recht om de klant vanaf de datum van de wanprestatie een interest van 1% per maand op het openstaande bedrag aan te rekenen. 

Indien de betaling plaatsvindt na aanmaning door Kurk & Kurk BV, is de klant een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het te betalen bedrag (excl. interest), met een minimum van 25 euro per factuur. 

Indien de klant ook na het versturen van de aanmaning niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Kurk & Kurk BV het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is Kurk & Kurk BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Kurk & Kurk BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14. Garanties 

Op de producten van Kurk & Kurk BV geldt de wettelijke garantie van twee jaar. Deze wettelijke garantie start vanaf de datum van levering. Om hierop een beroep te doen, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Verder is het zeker aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen zo goed mogelijk te bewaren.

Defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik, vallen niet onder de garantie. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Kurk & Kurk BV zo snel mogelijk schriftelijk per e-mail inlichten. Dit binnen de twee maanden na vaststelling, nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Indien er zich defecten manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op aankoopdatum, worden deze geacht geen verborgen gebreken te zijn die reeds bestonden op het tijdstip van de levering, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 15. Persoonsgegevens 

De verstrekte gegevens zullen door Kurk & Kurk BV opgenomen worden in een veilige database. Meer uitleg hierover, kan u terugvinden in de Privacy Policy van Kurk & Kurk BV, opgenomen in bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden. De Privacy Policy van Kurk & Kurk BV maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16. Cookies

Kurk & Kurk BV maakt op haar website gebruik van cookies. Meer uitleg hierover, kan u terugvinden in de Cookie Policy van Kurk & Kurk BV, opgenomen in bijlage 3 bij deze algemene voorwaarden of op onze website. De Cookie Policy van Kurk & Kurk BV maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Klachtendienst

Indien de klant klachten heeft over de producten of over de werking van Kurk & Kurk BV, kan deze Kurk & Kurk BV steeds contacteren schriftelijk per e-mail  via [email protected] of mobiel per Whatsapp via +3197005033998.

Indien de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de klantendienst van Kurk & Kurk BV, kan de klant contact opnemen met de Consumentenombudsdienst van de Federeale Overheid die bevoegd is om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De klant kan de Consumentenombuddienst bereiken via deze link: https:/www.consumentenombudsdient.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resulation platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.euopa.eu/odr 

Artikel 18. Diversen 

De niet-uitoefening door een van de partijen van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden geacht, dienen deze bepalingen zo geïnterpreteerd te worden dat ze coherent zijn met de geldende wetgeving, om de oorspronkelijke intenties van de partijen zo goed mogelijke te weerspiegelen. De rest van die bepalingen blijft van kracht. 

Kurk & Kurk BV is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. 

Artikel 19. Bewijs

Partijen stemmen er hiermee in dat alle communicatie uitgewisseld via e-mail dezelfde juridische waarde zal hebben als schriftelijke of ondertekende briefwisseling. De partijen komen ook overeen dat informatie inzake mededelingen, contracten of betalingen die door Kurk & Kurk BV worden opgeslagen op duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de klant en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht. Verder zijn de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake toepasselijke recht ook van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis